خدمات تخصصی بافت

انواع بافت های تخصصی مو شامل بافت آفریقایی، مکزیکی، بافت گل و تل و خورشیدی با نگین